gotwelve

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

TWELVE BCN ENGLISH ACTIVITIES S.L. (d’ara endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i el compliment de la normativa de Protecció de Dades.


A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).


Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable/Delegat de Protecció de Dades (RPD):

Identitat: TWELVE BCN ENGLISH ACTIVITIES S.L.
Direcció / CP: Carrer Dels Horts, 12, 1a 2a, Sant Boi del Llobregat, 08830 Barcelona
Telèfon: 931 600 291
E-mail: info@gotwelve.es
Dades de contacte del RPD: info@gotwelve.es
Canal: https://corporate-line.com/cnormativo-twelveenglish


Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents:

Gestionar la vostra atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions i els centres de les nostres entitats col.laboradores.
• Gestionar la prestació i la realització dels serveis i productes contractats per centres educatius, families, alumnat i empreses, dissenyant un projecte d’idiomes sòlid tant de forma presencial com per mitjans electrónics:

-Auxiliars de conversa nadius en hori lectiu.
-Classes extraescolars impartides en l’idioma d’aprenetatge.
-Cursos de formaciói per professorat en el centre escolar.
-Assesorament en la implantació del Programa de Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Extrangera (AICLE) i pedagògic per personal docent.
-Cursos en llengua extranjera per empresas adaptades a cada sector.
-Formació a distancia a travès de plataformes digitals de videoconferència i altres plataformes formatives (GOtwelve Online).

. Realitzar una gestió integral a nivell personal, administratiu i laboral per una perfecte integració del nostre personal.
Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis
professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions informatives i comercials:
tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre activitats,
articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del
Currículum Vitae (CV) o un altre mitjà amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. En aquest sentit, es realitzen processos de selecció individualitzats en funsió del perfil necessàri per cada lloc.
• Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones mitjançant
controls d’accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control/identificació d’accés.
Complir les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat
i les seves activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.
Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns
establerts per l’Entitat amb finalitats de
compliment normatiu i de gestió dels canals de denúncies a aquest efecte.

Tots els tractaments que ens siguin aplicables per al compliment adequat de les normatives
i requeriments oficials/sectorials als quals estigui subjecta la nostra activitat.


Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de
les finalitats anteriors, el titular consenteix el tractament de les seves dades per als fins anteriors,
tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant .
En qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets (veure apartat específic).


Criteris de conservació de les dades</ span>


Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció
de les quals sigui necessària, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. \
En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en
els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs
normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi
a la conservació daquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin
la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques
i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat.
Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae pel
termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció,
en compliment del principi de qualitat de la dada.
Gestió de Contractes de Treball: les dades de
caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el
temps que estigui vigent la relació laboral i, en finalitzar-la,
en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
Altres: la resta de dades i
informació aportada per l’usuari per qualsevol mesura, seran conservades durant
el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.


LegitimacióLa base legal que habilita l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:

• El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes .
• El consentiment prestat pels candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.
• El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l’Entitat.
• L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
• El compliment de les obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.
• L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal i/o en cumpliment de les finalitats anteriorment descrites.


ProcedènciaLes dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:


• Dades d’identificació.
• Adreces postals o electròniques.
• Dades facilitades i/o consentides pels mateixos interessats relacionats i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.


DretsDret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies , els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, excepte en cas de tractaments de dades personals previstos a la normativa de protecció de dades o necessàries per a la prestació del servei contractat , que no requereixen aquest consentiment. Això no obstant, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal (veure apartat específic).


Mesures de seguretat i control</span >


General


En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d’acord amb allò establert a la normativa vigent.

Agraïm que posi en coneixement del Responsable / Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte / Canal establertes a la present Política de Privadesa, qualsevol risc de seguretat, dels que tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d’informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar-ne el tractament no autoritzat, la pèrdua, la destrucció o el dany accidental.


CiberseguretatCom a concepte específic i complementari a l’anterior, l’Entitat aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i fraus per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privadesa i protecció de les dades que la nostra Entitat tracta i accedeix en l’àmbit de les seves activitats i operacions.

En aquest sentit, volem alertar que davant de possibles situacions de risc per comunicacions el contingut de les quals i/o format generin dubtes d’autenticitat, recomanem ometre’ls i contactar amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades a la present Política de Privadesa.

Així mateix, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Entitat sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d’informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Entitat per un altre mitjà alternatiu. Agraïm i necessitem la seva col·laboració per la seva comunicació i denúncia sobre qualsevol notificació en relació aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en què pugui ser utilitzada la nostra Entitat, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.


Canal


L’Entitat ha implementat un Canal, contemplant el compromís més alt, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal, que inclou l’ús a l’àmbit de Protecció de Dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat, ciberatacs i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades, aquesta Política de l’Entitat.

Les dades d’accés al Canal es detallen al començament de la present Política.


Autoritat de control


En cas de divergències amb l’Entitat en relació amb el tractament de les vostres dades, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Atenció i suport


Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, contactant amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades (RPD) a l’adreça indicada a l’inici de la present Política.